Mirastan mal kaçırma sebebiyle tapu iptali ve tazminat davaları sıklıkla karşılaşılan miras hukuku dava konularından biridir. Tapu iptali ve tescil davalarıyla ilgili her türlü dava konunuz için, Mehmet Ali Helvacı Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Muris Muvazaası Nedir?
Mirastan mal kaçırma olarak da adlandırılan Muris muvazaası; bırakılan bir miras üzerine sözleşme yapılsa da bu sözleşmesinin asıl niyetini kapsayan başka bir sözleşmenin yapılmasıdır.

Muris muvazaası gerçekleşebilmesi için;

·       Üçüncü kişilerin aldatma amacı gerçekleşmelidir.

·       Mirasa konu olan kişilerin gerçek iradelerinin, yapılan işlemde farklı bir amaç oluşturması gereklidir.

·       Muvazaalı işlemin oluşması için, tarafların aralarında anlaşmaları gerekir.

Bu üç maddenin oluşmasıyla birlikte, muris muvazaası yani mirastan mal kaçırma işlemi gerçekleşmiş olur.

Hangi Durumlarda Muris Muvazaası Kabul Edilmez?
Bazı durumlarda Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası  kabul edilmez.

·       Mal kaçırmaya konu olan taşınmaz, mirası bırakan kişi tarafından değil de üçüncü bir kişi tarafından satıldığında, taşınmazın parası mirası bırakan tarafından ödeniyor olsa da mal kaçırma davası kabul edilmez.

·       Taşınmaz murisin bağışlamış olduğu para ile alınmışsa, muvazaa kabul edilmez.

·       Tapuda bağışlanan taşınmaz, resmi şekilde devredildiğinde, muris muvazaası davası açılamadığı gibi, mirasta tenkis davası olur.

·       Tapuda şerh varsa, ipotek ya da kira sözleşmesi, şerhi koyan kişiler aleyhine yapılmışsa, taşınmaz üzerine ipotek ya da kira sözleşmesi mirası bırakan kişi tarafından yapılmışsa, mal kaçırma davası açılamaz.

Miras bırakan kişi borç senedi düzenlemişse de muris muvazaası açılamaz ve koşullar oluşmuşsa tenkis davası açılabilir. Bunun yanında; miras bırakan kişi, mal kaçırma dolayısıyla kadastro tespiti sırasında, taşınmazı bağışlamak istediği kişinin üzerine yaparsa, yine muris muvazaası davası açılamaz ve dava tapu iptali ve tescili davası olarak gerçekleşecektir.

Muris Muvazaası ile Tapu İptalinde ve Tazminat Davasında Zaman Aşımı Var mıdır?
Muris muvazaası davaları, miras hakkı dolayısıyla zarar görmüş kişiler tarafından açılır. Bu kişiler yasal mirasçılar olabilir ya da mirasa atanmış kişiler de olabilir. Her mirasçının kendi davasını açma hakkı bulunur.

Muris muvazaası davaları;

·       Mirası bırakan kişilin yaptığı hileli işlemin yapıldığı kişi tarafına;

·       Mirası bırakan kişi ile iş birliği içinde olan üçüncü kişilere;

·       İşin içine hile karıştırarak devri yapılan mülkün hakkının elinde bulunduğu kişilere karşı açılır.

Muris muvazaası davalarının ne kadar sürdüğü konusunda kesin bir cevap yoktur. Karışık davalardır. Tebligatların yapılması, eğer kişiler yurtdışındaysa, tebligatın yurtdışına gidip gelmesi gibi birçok konu, davanın süresini etkiler. Ancak ortalama 7 ila 11 ay içinde sonuçlandırılabilir.

Muris muvazaası davalarında ise herhangi bir zaman aşımı yoktur. Koşul ve şartlara uygun olarak, dava, mirasçının ölümüyle birlikte her zaman açılma yolu açıktır.

Kaynak; https://mehmetalihelvaci.av.tr/tapu-iptal-ve-tescil-davasi.html